دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری (مطالعه موردی …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

(عوامل رفتاری و ساختاری و زمینه ای توانمندسازی متغیر مستقل و مشتری مداری متغیر وابسته می باشد).کلمات کلیدی: توانمند سازی- کارکنان- مشتری مداری- عوامل رفتاری- عوامل […]

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۱-۸-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱-۸-۱-۲- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۸-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۱- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۲- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸-۳-۳- رشد واحد مورد رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۴- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸-۳-۵- […]

ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت ۵

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۴-۵: آزمون کولموگروف اسمیرنف ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳جدول ۴-۶: ضریب همبستگی مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری ……………………………………………………………………………. ۷۴جدول ۴-۷: ضریب همبستگی مشتری مداری با […]