نوامبر 30, 2020

عفو

1 min read

C17H21NO4 ۴٫۵ hours جدول ۱-۳ مشخصات داروی اسکاپولامین۱-۱۱- پروپرانولولپروپرانولول نمونه اصلی آنتاگونیستهای فارماکولوژیک رقابتی غیراختصاصی لیپوفیل برای گیرندههای بتا است...

1 min read

بین گروههای اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل.................................................................. ۵۸نمودار ۴-۱۵) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به هر بازو بر حسب...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.