تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۱-۸-۱-۱- تجدید ارائه صورت‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۱-۸-۱-۲- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۸-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۱- اظهار نظر حسابرس………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۲- اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸-۳-۳- رشد واحد مورد رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۸-۳-۴- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸-۳-۵- […]