دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

– بشارت، محمد علی. پورحسین، رضا. میرزایی محمود.(۱۳۸۰). نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدایی اختلال کاربرد مصرف مواد. فصلنامه اندیشه و رفتار.۷(۳)،۵۶-۴۲٫– بندلر، ریچارد. گریندلر، جان. […]

جستجوی مقالات فارسی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

زمان قابل توجهی در انجام فعالیتهای مرتبط با اینترنت (مثل کتابهای اینترنتی، امتحان مرورگرهای جدید شبکه وسیع جهانی، تحقیق در فروشندگان اینترنتی وغیره) صرف می […]