پژوهش دانشگاهی – طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

فیزیک: حل معادلات غیر خطی برای انطباق سطوح پتانسیل ملکولیتجارت: جستجو برای قوانین پیشگویی کننده سود شرکتهادر ادامه پس از آشنایی با مفاهیم اولیه الگوریتم […]

پژوهش دانشگاهی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۷

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

فهم مفاهیمروان خوانیروخوانیمقصد آیاتهمگانی شدن تلاوت قرآنتدوین تفاسیر ناظر بهقرآن آموزی به مردم درسطوحافتتاح راه استفاده از قرآن برای مردممبین جهات عرفانی واخلاقی آیاتراهنما به […]