No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفصلی، ترقوهای، آخرومی-، تحدب

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

عقبی

۲-۲-۲-۲- آخرومی-ترقوهای
این مفصل از نوع سینوویال میباشد که از یک طرف زائده آخرومی با یک سطح مفصلی کوچک و مقعر دارد و از طرف دیگر استخوان ترقوه نیز نازک شده و یک رویه مفصلی با کمی تحدب میباشد که این دو رویه روی هم قرار گرفته و مفصل آخرومی- ترقوهای را تشکیل میدهند که با توجه به حرکاتش که روی سه سطح و محور میباشد در گروه

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانشگاه تهران، امام صادق، طلاق

No Comments

Leave a Reply