No category

منبع پایان نامه درباره امام مهدی (عج)، امام زمان

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

پاسخ امام را به مردم می رساندند و گاهی گروهی از مردم به وسیله ی آن نایبان خاص به دیدار امام دوازدهم راه می یافتند .
البته برخی از مورخان آغاز غیبت صغری را از هنگام ولادت امام مهدی (عج) به شمار آورده اند. یعنی از سال ۲۵۵ آغاز در سال ۳۲۹ ختم شده کهبا این حساب دوره ی غیبت صغری ۷۵ سال خواهد شد. از این رو امام زمان (ع) بنابر قول

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درمورد ۴۵، ۷۵، ، هوا،

No Comments

Leave a Reply