No category

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ، ۲۰۰۰).، (Maskan,، نیاوردند

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

جایی هوا بیشتر از دو روش دیگر بود و هیچ یک از نمونه های خشک شده مجدداً رطوبت اولیه خو را به دست نیاوردند (Maskan, 2000).
چو و همکاران برای خشک کردن میوه از خشک کن پمپ حرارتی که یک خشک کن دو مرحله ای با هوای داغ بود، استفاده کردند. در این روش، مشخص شد که اگر دمای هوا در ابتدای خشک کردن بالاتر باشد و به تدریج در حین فرآیند خشک

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پیوند،، ......، برازندگی،، بعد،

No Comments

Leave a Reply