No category

پایان نامه با کلید واژه های ، بلغزاند، ندهند.، قبلاض

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

مردم خواهند گفت: خدا به آل محمد احتیاجی ندارد، و دیگران در اصل تولدش شک می کنند.
پس هر کس زمان غیبت را ادارک نمود باید دینش را نگهداری کند و شیطان را به خود راه ندهند. مبادا که او را از ملّت من بلغزاند و از دین خارج کند چنان که قبلاض پدر و مادرش را از بهشت بیرون کرد خداوند شیطان را دوست و فرمانروای کنار قرار داده است.))

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع ۳-خشم، ۲-بدبینی، می‌شود:، ۱-نبود

No Comments

Leave a Reply