No category

پایان نامه با کلید واژه های دانش و آگاهی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

کودکی به پیشوایی روحی و فکری مردم. مسلمان رسیده و مسلمین حتی در آن همه موج ویرانگر باز خویشتن خویش را به دوستی و پیروی از اوگماشته اند، مسلماً باید از دانش و آگاهی ، گستردگی دید، و دانا بودن در فقه و تفسیر و عقاید، بهره ی چشمگیر و زیادی داشته باشد. چون در غیر این صورت نمی توان مردم را به پیروی از خویش ترغیب کند.
امامان ما در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره کوانتومی،، امر،، ماده،، فناورینانو

No Comments

Leave a Reply