No category

پایان نامه با کلید واژگان (III)، d6، انتقالهای، ۱-۳-۵-

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

نظریه امکان سازگاری بیشتری بین داده های نظری و تجربی وجود دارد زیرا پارامترهائی مانند دافعه بین الکترونها و جفت شدن اسپین- اوربیت که با ویژگیهای لیگاند تغییر می کنند در نظر گرفته می شود.

۱-۳-۵- انتقالهای الکترونی کبالت (III) با آرایش d6 کم اسپین۱ :
اغلب کمپلکسهای کبالت (III) با آرایش d6 ، به جز دو کمپلکس CoF63- و

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد آزمایشگرهای، زیستی،، (MNU)، ۱-متیل

No Comments

Leave a Reply