No category

پایان نامه رایگان با موضوع آشکارسازهای، توانمندترین، P.D.A):، آشکارساز

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

آشکارساز فوتودایوداری (photo-diode-arry; P.D.A): توانمندترین آشکارسازهای فرابنفش دستگاه‌های آرایه‌ی دیودی‌اند. چنین دستگاه‌هایی جمع‌آوری داده‌ها برای یک طیف کامل را در تقریباً یک ثانیه ممکن می‌سازند. بنابراین داده‌های طیفی برای هر پیک کروماتوگرافی را می‌توان به محض ظاهر شدن آن در انتهای ستون جمع‌آوری و ذخیره کرد. این امر سبب

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهاصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

No Comments

Leave a Reply