پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME-HPLC، IPHF-LPME-FI-ESI-MS-MS24، ۵۴، Perchlorate

pioglitazone
HF-LPME-CE22/HPLC
۵۰
Biological fluids
Gabapentin
HF-LPME-HPLC
۵۱
Orange juices
Fungicides
HF-LPME-CE
۵۲
Sewage treatment plant effluent
NSAIDs
CFHF-LPME-HPLC23
۵۳
River water
Perchlorate
IPHF-LPME-FI-ESI-MS-MS24
۵۴

Ginkgo biloba, urine
Flavonoids
HF-LPME-HPLC
۵۵
Urine, plasma,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *