یادگیری سازمانی

………………………………………………………………………37

جدول 6. توزیع سن افراد……………………………………………………………………………………………48 جدول 7. توزیع تحصیلات افراد………………………………………………………………………………….49
جدول 8. توزیع پست سازمانی…………………………………………………………………………………….50
جدول 9. توزیع سابقه کاری………………………………………………………………………………………..51
جدول 10. تحلیل توصیفی سوالات نوشتار……………………………………………………………………52
جدول 11. پایایی متغیر کسب اطلاعات………………………………………………………………………..56
جدول 12. پایایی متغیر انتشار دانش…………………………………………………………………………….57
جدول 13. پایایی متغیر تفسیر مشترک………………………………………………………………………….58
جدول 14. پایایی متغیر حافظه سازمانی………………………………………………………………………..59
جدول 15. پایایی متغیر انعطاف پذیری استراتژیک…………………………………………………………60
جدول 16. پایایی متغیر استراتژی تمایز…………………………………………………………………………61
جدول 17. پایایی متغیر استراتژی رهبری هزینه……………………………………………………………..62
جدول 18. پایایی متغیر عملکرد مشتری محور………………………………………………………………63
جدول 19. پایایی متغیر عملکرد کسب وکار محور…………………………………………………………64
جدول 20. خلاصه آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای نوشتار………………………………………65
جدول 21. همبستگی میان متغیرهای نوشتار………………………………………………………………….66
جدول 22. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر کسب اطلاعات……………………………………..68
جدول 23. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر انتشار دانش…………………………………………..69
جدول 24. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر تفسیر مشترک………………………………………..70
جدول 25. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر حافظه سازمانی……………………………………..71
جدول 26. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر انعطاف پذیری استراتژیک………………………72
جدول 27. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر استراتژی تمایز………………………………………73
جدول 28. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیراستراتژی رهبری هزینه…………………………….74
جدول 29. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر عملکرد مشتری محور…………………………….75
جدول 30. تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر عملکردکسب و کار محور………………………76
جدول 31. جمع بندی مدل های رگرسیون بر اساس تحلیل مسیر…………………………………….83
جدول 32. آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………..85
فهرست شکل ها
شکل 1. مدل فرضی تحقیق……………………………………………………………………………………………3
شکل 2. انواع یادگیری………………………………………………………………………………………………..15
شکل 3. عوامل موثر بر یادگیری…………………………………………………………………………………..16
شکل 4. ابعاد یادگیری………………………………………………………………………………………………..18
شکل 5. ابعاد مرتبط با عملکرد…………………………………………………………………………………….26
شکل 6. مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………..34
شکل 7.مدل نهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………91
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله
در شرایط متحول و پیچیده امروزی بازارها داشتن حداقل یک راهبرد جهت معنی پیدا کردن فعالیت های سازمانی در حوزه رقابتی، می تواند نجات بخش باشد. حال دراین بازه می توان استراتژی های متفاوتی برای خلق این مزیت حتی در یک بازه محدود را به کار برد، که شامل ایجاد و بنیان نهادن برای ارزش مشتری، فعالیت های کسب و کار یک سازمان و سایر فعالیت های ارزش آفرینی در یک یا چند حوزه برای سازمان است. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع که شاخص یافتن منابع برای اهمیت سازمان از یک منظر به منظر دیگر را معنی می بخشاید(Helfat&Peteraf, 2003) می توان با بیان یک دیدگاه کاربردی تر از درون آن در این بازه نوشتار که متمرکز بر فعالیت های کسب و کار و تجدید آنها می باشد، عملکردرقابتی در قالب استراتژی های رقابتی را وجاهت بخشاید (Wu, 2010)بنابراین هر شرکتی اعم از هرحوزه و منطقه ای که به گونه ای در شرایط متغیر و حال بازار در تکاپو است، باید علاوه بر داشتندیدگاه های راهبردی و دقیق برای فعالیت های خود، استراتژی های کاملا شفافی برای معنی سازی فعالیت های خود به همراه داشته باشد. یکی از بهترین زیرشاخص های مهم و به طور فزاینده در سالیان اخیر توجه به قابلیت های سازمان و تحدیدا استراتژی های دانش محور سازمان هم جهت با تحولات داخلی و خارجی می باشد. ویجاندودیگران (2012)، قابلیت سازی را تحت عنوان “توانایی های محیطی” می شناسد. (Vijande et al, 2012)قابلیت های سازمانی و پویای یک سازمان، مجموعه ای از توانایی های پیچیده است که به طور منظم روش های اجرایی سازمان ها را مورد باز نگری قرار داده و منابع و مهارت های موجود در سازمان ها را در جهت به کارگیری صحیح پیش نیازهای بازار، مورد باز بینی قرار می دهند. مفهوم قابلیت های پویای یک سازمان، اشاره به جنبه های کاربردی دیدگاه منابع محور می باشد و یادآور حفظ پیش نیازهای مزیت رقابتی جهت بهبود مستمر می باشد. علاوه بر بیانات ارائه شده و براساس دیدگاه کاندمیر و هالت (200
5)، یادگیری و قابلیت سازمانی شاید تنها معیار برای ارزش آفرینی مشتری در یک بازه سازمانی بلند مدت باشد، چراکه یادگیری و دانش زمینه لازم جهت بهبود مستمر در شرایط متغیر فعلی در بازارها به عنوان یک قابلیت پویای معنی دار و واقعی را فراهم می سازد. به طوری که بسیاری از تحقیقات و پژوهش های اخیر در مورد مزایای یادگیری سازمانی و جنبه اثر گذاری آن بر عملکرد سازمانی محوریت یافته و علاوه بر آن، بازار گرایی، بازرایابی رابطه و … را به عنوان شاه کلیدهای تحقیق خود، قرار داده اند. در نوشتار حاضر سعی کردیم جنبه کاربردی تاثیرگذار استراتژی های دانش محور بر عوامل متغیر و راهبردی، استراتژی های رقابتی و رقابت پذیری که در نهایت عملکرد سازمانی در قالب عملکرد مشتری محور و عملکرد کسب و کار یک سازمان را مدل سازی کرده و بر اساس این مدل، رابطه و میزان تاثیر گذاری متغیرها را بسنجیم. (Azadegan& Dooley, 2010) برای این کار و به دلیل ماهیت متغیرهای نوشتار و همچنین براساس پیشینه این تحقیق و از طرفی با در نظر گرفتن ویژگی های نظری نوشتار ومقایسه آنها با شرکت های کسب و کار کو چک و متوسط، این کار در حوزه شهرک های صنعتی استان گیلان به دلیل داشتن نمونه های قابل مطالعه، انجام شده است. چرا که این شرکت ها براساس مطالعات انجام شده، چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور موضوعیت و محوریت دانش، ضرورت رقابت آنها با سایر رقبا و علاوه بر آنها معنی بخشیدن عملکرد آنها براساس عملکرد مشتری محور و عملکرد نقادانه کسب و کار، هدف مناسبی برای این کار شناسایی شده و قابلیت کاربرد این متغیرها با توجه به فرهنگ کاری حاکم بر آنها پیش بینی شده است.
شکل 1.مدل فرضی تحقیق ( منبع: ویجاند و همکاران، 2012)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OL
انعطاف پذیری راهبردی=SF
استراتژی تمایزDS=
استراتژی رهبری هزینهCLS=
عملکرد مشتری محورCP=
عملکرد کسب و کار محورBP=
با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار حاضر در نظر گرفت که عبارت اند از:
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر عملکرد مشتری محور و در نهایت عملکرد کسب و کار یک سازمان می باشند؟

آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی سازمان در شرایط متحول بیرونی، تاثیر گذار می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر استراتژی تمایز که بر عملکرد مشتری محور-کسب وکار سازمان تاثیر گذار می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر استراتژی رهبری هزینه که بر عملکرد مشتری محور-کسب وکار سازمان تاثیر گذار می باشند؟
آیا ا انعطاف پذیری راهبردی بر استراتژی تمایز تاثیر گذار است؟
آیا انعطاف پذیری راهبردی بر استراتژی رهبری هزینه تاثیر گذار است؟
با توجه به ماهیت سوالات، فرضیه هایی تدوین گشت که محوریت بحث را شامل بوده و در قسمت های بعدی به تشریح هریک از آنها پرداخته می شود.
1.2. سابقه و ضرورت تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق، معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است . بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت بگیرد به بیان مسئله کمک می کند ویافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد. پیشینه تحقیق مقاصد زیر را برآورد می کند:
1.تعریف مسئله
2.قرار دادنیافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی
3.اجتناب از دوباره کاری
4.انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری دقیق تر (سرمد ودیگران، 1385: 55)
ویجانده و همکاران (2005). این کار تحت عنوان ” یادگیری سازمانی و بازارگرایی و تاثیر آنها بر عملکرد ” می باشد.
لوپز و همکاران، (2005). این کار تحت عنوان ” یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد کسب و کار یک سازمان ” می باشد.
پراتوگیورو و همکاران، (2008). این کار تحت عنوان ” تاثیر غیر مستقیم قابلیت های پویا بر عملکرد سازمان “می باشد.
چی روز و همکاران، (2009). این کار تحت عنوان ” تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کاری” می باشد.
هانگ و همکاران، (2009). این کار تحت عنوان ” قابلیت های پویا: تاثیر جهت گیری فرآیند ها و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان ” است.
خیمنز و ویل، (2011). این کار تحت عنوان ” نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد ” می باشد.
ویجانده و همکاران، (2012). این کار تحت عنوان ” چگونه یادگیری سازمانی می تواند بر انعطاف پذیری شرکت ها، استراتژی رقابتی و عملکرد تاثیرگذار باشد؟ ” می باشد.
1.3. فرضیه ها
فرضیه تحیقیق فرض بخردانه ای درباره رابطه 2 یا چند متغیر است که به صورت جمله اخباری بیان می گردد .(سرمد و دیگران، 1385: 35)بنابراین با توجه به بیانات ارائه شده و با توجه به روال این نوشتار، به بیان هریک از فرضیه های این تحقیق پرداخته می شود:
فرضیه 1: قابلیت های یادگیرنده سازمانی به طورمعناداری بر کاربرد استراتژی تمایز تاثیر دارند.
فرضیه 2: قابلیت های یادگیرنده سازمانی به طور معناداری بر کاربرد استراتژی رهبری هزینه تاثیر دارند.
فرضیه 3: قابلیت های یادگیرنده سازمانی به طور معناداری بر پیشبرد انعطاف پذیری راهبردی تاثیر دارند.
فرضیه 4: انعطاف پذیری راهبردی به طور معناداری بر کاربرد استراتژی تمایز تاثیر دارد.
فرضیه 5: انعطاف پذیری راهبردی به طور معناداری بر کاربرد استراتژی رهبری هزینه تاثیر دارد.
فرضیه 6: کاربرد استراتژی تمایز به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار تاثیر دارد.
فرضیه 7: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار تاثیر دارد.
فرضیه 8: کاربرد استراتژی تمایز به طور معناداری بر عملکرد مشتری محور تاثیر دارد.
فرضیه 9: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکر مشتری محور تاثیر دارد.
فرضیه 10: عملکرد مشتری محور به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار محور تاثیر دارد.
جدول1. معیار پذیرش فرضیه
شرح
شاخص پذیرش
فرضیه H0
Sig. or P-Value 0.05
T-test 1.96
هدف ها
هدف هر نوشتار و تحقیقی، تبیین ساختن ارتباط متغیرهای هر نوشتار براساس مستقل یا متغیر بودن هریک از آنها با توجه به نوع و آزمون ها می باشد. هدف اصلی این نوشتار تبیین میزان تاثیر پذیری متغیر وابسته یا ملاک یعنی عملکرد کسب و کار یک سازمان با توجه به معادله سازی خطی متغیرهای مستقل یا پیش بین براساس میزان و شدت تاثیری که بر متغیر وابسته یا ملاک می گذارند، است. این کار به نوبه خود رابطه خطی بسیار مهم از متغیرهای مستقل را در اختیار شرکت های هدف این نوشتار (گروه صنعتی ایران رادیاتور) در شهرک صنعتی رشت را فراهم می سازد.
1.5. کاربرد های متصور از تحقیق و مراجع استفاده کننده از نتیجه این نوشتار
برای این کار پیش بینی می شود که با توجه به مشارکت شرکت های هدف در این نوشتار، در وهلهی اول هر نوع مزیت یا سعی متوجه این شرکت ها و در کل تمامی شرکت های فعال و هم سطح این شرکت ها در تمامی نقاط کشور ایران اسلامی، می شود. علاوه بر این، باتوجه به کاربرد نتایج حاصل از این کار،
پیش بینی می شود تغییر شرایط قابل ملاحظه ای برای این شرکت ها فراهم آید زیرا علاوه بر مفهوم یابی استراتژی های رقابتی برای این کار، قابلیت های پویای یادگیرنده سازمانی برای این شرکت ها نما سازی می شود.
مراجع استفاده کننده از این نوشتار،شرکت های فعال در سطح استان گیلان و تمامی شرکت های حائز شرایط و فعالیت های مشابه در این بازه از نوشتار می باشد. البته یاد آور می شود که نتیجه هر کار پژوهشی و البته با توجه به ماهیت آن در بسیاری از جنبه ها از قبیل: غنی سازی ادبیات علمی، مفهوم سازی بیشتر و فزونی عوامل سازمانی و کاربرد پذیری آنها در تمامی شرایط برحسب اهمیت و ماهیت است.
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از حساس ترین و در عین حال بنیادی ترین مرحله از تحقیقات، گردآوری داده های دقیق و با پذیرش بالا می باشد چرا که اساس تصمیم در هر علمی براساس اطلاعات و داده های موجود است. برای این کار علاوه بر منابع کتابخانه ای، منابع فضای مجازی ( اینترنتی)، پیشینه نوشتار، گزارش سایت های اطلاع رسانی رسمی در ایران، از یک پرسشنامه باز و یک پرسشنامه بسته استفاده گردیده است. پرسشنامه باز برای تأیید و یا بازبینی و تجدید ساختار و محتوای سوالات پرسشنامه و نوع بسته برای جمع آوری داده های لازم برای تحلیل های آماری می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
علاوه بر اهمیت دو چندان داده ها و صحت آنها، روش تجزیه و تحلیل داده ها نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید به طوری که تجزیه و تحلیل اشتباه داده ها و اطلاعات، تفسیر نادرست از روابط را در پی دارد. امروزه با کامپیوتری شدن کارها و فعالیت ها در هر حوزه ای، کاربرد ناچیزی از محاسبات دستی رویت می شود چرا که میزان و درصد خطا در محاسبات دستی بسیار بالاتر از استفاده از نرم افزار برای تحلیل داده هاست. بنابراین برای هر چه بهتر بودن، تسریع و کارا بودن روند تحقیق و تسهیل سازی تفسیر داده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *