• منابع تحقیق با موضوع کارفرما

  شرط صفتمی‌دانیم قرارداد کار از جمله عقودی است که به عقود شخصی مشهورند و به اعتبار شخصیت کارگر منعقد می‌شود لذا چنانچه کارگر واجد صفات و شرایطی که کارفرما با توجه به آن‌ها مبادرت به... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع کارفرما

  کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد» طبق بند (ج) ماده 21 قانون کار «از کار... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع تغییرات تکنولوژی

  تقویت شوند دیگر نه نیاز به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت خواهد بود و نه نیازی به سلب حق کارفرما در اخراج کارگران.بر اساس این نظریه کارگرانی که کار خود را از دست می‌دهند در دوران بیکاری... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع ایفاء تعهد

  کارگاه را ترک نماید، محقق شدن استعفا موکول به موافقت کارفرما خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از انقضای یک ماه، کارفرما می‌تواند استعفای کارگر را بپذیرد که در این حال تاریخ فسخ قرارداد... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع استعفا

  کارگر.ج -از کار افتادگی کلی کارگر د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن‌د- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است‌ه- استعفای... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع کار،

  طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع عدالت اجتماعی

  در سال 1358 وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع نظام استبدادی

  حقوق ایام اشتغال خود را بدون کم و کاست دریافت می‌کردند. شکی نیست که این وضع فقط در اصفهان و شهرهای بزرگ دیگر بود و عمومیت نداشت.مشاغل در این دوران دو دسته بودند : مشاغل گروهی یا... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع تحقیق با موضوع می‌شده

  ن است فرعی می‌نمود مگر در بیداری کارگران و آگاهی آن‌ها از حقوقشان اثر چشم‌گیری داشت. چنان که انقلابیون فرانسه نظریات فلسفی ژان ژاک رسو را پاس می‌داشتند، به ویژه این اشعار رسو را که... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
 • منابع پایان نامه درباره استکباری

  هر خطری که علیه دین و مذهب این کشورها باشد آن خطر امنیت کشور را تهدید می کند و حکومت اسلامی وظیفه دارد که به مقابله با آنها بپردازد و در بررسی حکم ارتداد مشخص می شود که در طول تاریخچه... ادامه

  بهمن ۲۰, ۱۳۹۷