بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه¬گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران- قسمت ۱۱

۱

 

 

جدول بالا ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش به منظور شناسایی هر گونه خودهمبستگی، بین متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش می­باشد. این تجزیه و تحلیل دو متغیره با بهره گرفتن از ضریب هبستگی پیرسون انجام شده است. افزون بر این، هم­خطی چندگانه حاکی از وجود رابطه خطی بین دو یا چند متغیر توضیحی است. هم­خطی چندگانه باعث ایجاد مشکل در تمایز بین اثرات منحصر به فرد متغیرهای توضیحی و برآوردگرهای رگرسیون می­ شود که ممکن است باعث جانبداری بیشتر آن­ها به سمت انحراف­های بزرگ­تر شود (مورای[۱۸۶]، ۲۰۰۶؛ نقل از آبوریا، ۲۰۱۲). افزون بر این، در صورت وجود یک رابطه خطی کامل بین متغیرهای توضیحی، برآوردهای مدل رگرسیون نمی­توانند به صورت منحصر به فرد محاسبه شوند.
با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون، مندرج در جدول شماره ۴-۲، می­توان دریافت که بیشترین میزان شدت همبستگی در بین متغیرهای توضیحی، که برابر با ۶۰۸/۰- است، متعلق به همبستگی بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده کل دارایی­ ها است. کمترین شدت همبستگی که برابر با ۰۰۲/۰ و ۰۰۲/۰- است، به ترتیب، متعلق به همبستگی بین عمر شرکت و تأمین مالی با عمر شرکت و تغییرات در ارزش وثیقه می­باشد. احتمال وجود مشکل هم­خطی بر اساس ماتریس همبستگی پیرسون، با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره ۴-۲ که حاکی از وجود ضریب همبستگی کمتر از ۸/۰ در بین متغیرهای توضیحی است، بسیار پایین است[۱۸۷]. بنابراین، این محدوده همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی، مشکلی در خصوص ایجاد هم­خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی به وجود نمی­آورد.
۴-۲-۲- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
به­منظور اطمینان از غیرکاذب بودن مدل رگرسیونی به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از این آزمون در جدول شماره ۴-۳ ارائه شده است. طبق اطلاعات این جدول، در کلیه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی سطح معناداری در آزمون­های ریشه واحد لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، دیکی فولر تعدیل شده و فیلیپس پرون کوچک‌تر از ۰۵/۰ است که نشان‌دهنده این است که متغیرها پایا هستند.
جدول ‏۴‑۳- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*