No category

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. روش‌های بهینه‌سازی جدید که امروزه در حل بسیاری از مسائل مختلف مهندسی استفاده می‌شوند، عبارتند از:
* شبیه سازی فرآیند آنیلینگ
* الگوریتم مورچگان
* استراتژی تکامل
* الگوریتم ژنتیک

شکل (۳-۱) طبقه‌بندی کلی روش‌های بهینه‌سازی] ۱۹[

هر کدام از روش‌های فوق براساس یک پدیده طبیعی است. روش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های شبکه‌ها،، امکانی۱۸داشته، کاربری‌این، روزرسانی‌های

No Comments

Leave a Reply